میزان بقای ویروس کرونا در سطوح غیرزنده

میزان بقای ویروس کرونا در سطوح غیرزنده

میزان بقای ویروس کرونا در سطوح غیرزنده 150 150 rladmin

مقاله پژوهشی که در ژورنال Hospital infection چاپ شده است در ارتباط با میزان بقای ویروس کرونا در سطوح غیرزنده و غیرفعال کردن آن توسط ترکیبات کشنده زیستی توضیح می‌دهد.

http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child