کتاب دستورالعمل ضروری برای ویروس WUHAN

کتاب دستورالعمل ضروری برای ویروس WUHAN

کتاب دستورالعمل ضروری برای ویروس WUHAN 150 150 rladmin

کتاب دستورالعمل ضروری برای ویروس WUHAN
نوشته

MARK BRADLEY

( علائم، انتقال و پیشگیری)
توضیحاتی در مورد :
منشا ویروس کرونا
علائم و درمان
توصیه های کاربردی جهت حفاظت از خود و خانواده تان
توصیه هائی برای سفر

http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child