عفونتهای پوستی

کرم فوسیدین

پماد فوسیدین

http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child