پيام دكتر امین بلاغی

پيام دكتر امین بلاغی

پيام دكتر امین بلاغی 691 456 behestanbehdasht


پيام دكتر امین بلاغی

مدیر عامل شرکت بهستان بهداشت

در دوران پاندمی هستیم و همه سعی می کنند که پروتکل ها را رعایت کنند، ولی امکان تعطیلی برای همه مشاغل وجود ندارد. در شرکت بهستان بهداشت نیز به همین صورت است و ما نمی توانیم حتی میزان کارمان را کمتر کنیم. برای مثال ما نمی توانیم وقفه ای در تامین شیر متابولیک ایجاد کنیم و سپس پاسخگوی خانواده هایی که به خاطر نداشتن این شیر خشک ها زجر کشیده اند باشیم. تنها راهی که به ذهنمان رسید این بود که از یک سری از دوستان خواستیم که در صورت امکان وظایفشان را از منزل و یا به صورت دورکاری انجام بدهند و بخشی از کارهایی که در راستای آینده بود و امکان این وجود داشت که در چند ماه آینده انجام شود از دستور کار خارج کردیم و کارهای اصلی تامین را انجام دادیم.
من از همه خواهش می کنم اگر می توانند در منزل بمانند و کارهایشان را از منزل انجام بدهند و فضا را برای کسانی که مجبورند در محیط کار حاضر شوند، امن تر کنند. امن تر شدن فضا به ما نیز کمک خواهد کرد که بتوانیم تعهدات خود را به درستی به انجام رسانیم.

https://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child