پيام دكتر علی پيله ور

پيام دكتر علی پيله ور

پيام دكتر علی پيله ور 982 726 behestanbehdasht

پيام دكتر علی پيله ور
معاونت فروش شركت بهستان بهداشت

همزمانی پاندمی كرونـا و تشديد تحريم هـای بانكی مشكلات و نگرانی هــايی در رابطه با تأمين و توزيع محصولات سلامت محور به وجود آورده بود، كه خوشبختانه در شركت بهستان بهداشت علی رغم وجود فراز و نشيب های زياد، با تمهيدات انجام شده، از لحاظ تامين مشكلی به وجود نيامد و در نهايت محصولات وارد گرديد.
هماهنگی انجام شده بين تيم های بازاريابی، فروش و پخش باعث شد بتوانيم توزيع درستی داشته و محصول را به بهترين شكل و سريع ترين زمان ممكن در اختيار بيماران قرار دهيم تا كمبود محصولات بر آلام بيماران نيفزايد.
اميد است كه اين مساعی مفيد فايده قرار گرفته و كسي از كمبود محصول دچار مشكل نشده باشد.

https://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child