عفونت های پوستی اطفال

کرم فوسیدین

پماد فوسیدین

استراتادرم

https://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child